محب علیhttp://www.tebyan.net/mohebbeali/index.aspxfaدلایل توجه ویژه ایرانیان به تشیعhttp://www.tebyan.net/weblog/mohebbeali/post.aspx?PostID=802468/1/2009 2:11:00 PMعالم ترhttp://www.tebyan.net/weblog/mohebbeali/post.aspx?PostID=500352/11/2009 1:27:00 AMدلیل انتخاب نشدن علیhttp://www.tebyan.net/weblog/mohebbeali/post.aspx?PostID=500322/11/2009 1:27:00 AMگریه ی پيامبر بر علیhttp://www.tebyan.net/weblog/mohebbeali/post.aspx?PostID=500192/11/2009 1:18:09 AMلعن علیhttp://www.tebyan.net/weblog/mohebbeali/post.aspx?PostID=500222/11/2009 1:17:00 AMهوای نفسhttp://www.tebyan.net/weblog/mohebbeali/post.aspx?PostID=500172/11/2009 1:16:20 AM